Статут молодіжної громадської організації «Молодіжна асоціація релігієзнавців» (нова редакція) Київ – 2011

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Молодіжна громадська організація «Молодіжна асоціація релігієзнавців» (далі – Асоціація) є недержавною, неприбутковою молодіжною громадською організацією, яка є добровільним об'єднанням громадян для задоволення та захисту спільних інтересів.
1.2. Повне найменування Асоціації української мовою – молодіжна громадська організація «Молодіжна асоціація релігієзнавців». Скорочене найменування Асоціації українською мовою – МГО «МАР». Повна назва Асоціації українською мовою – «Молодіжна асоціація релігієзнавців». Скорочена назва Асоціації українською мовою – «МАР».
Повне найменування Асоціації російською мовою – молодежная общественная организация «Молодежная ассоциация религиоведов». Скорочене найменування Асоціації російською мовою – МОО «МАР». Повна назва Асоціації російською мовою – «Молодежная ассоциация религиоведов». Скорочена назва Асоціації російською мовою – «МАР».
Повне найменування Асоціації англійською мовою – Youth non-government organization «Youth Association for the Study of Religions». Скорочене найменування Асоціації англійською мовою – YNGO «YASR». Повна назва Асоціації англійською мовою – «Youth Association for the Study of Religions». Скорочена назва Асоціації англійською мовою – «YASR».
1.3. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законом України «Про об'єднання громадян», Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» та нормативно-правовими актами прийнятими на їх виконання, а також цим Статутом.
1.4. З моменту державної реєстрації Асоціація набуває статусу юридичної особи, може мати рахунки в установах банків, набувати майнові і немайнові права, укладати угоди та договори з юридичними та фізичними особами, бути позивачем та відповідачем у судах.
1.5. Асоціація поширює свою діяльність на території Києва та має місцевий статус.
1.6. Асоціація має свою печатку, штампи, бланки, символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації і реєструються у встановленому законодавством порядку.
1.7. Юридична адреса Асоціації: Україна, 03186, Київ, вул. Антонова Авіаконструктора 41, кв. 54.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Метою Асоціації є сприяння консолідації та підтримці молодих науковців в академічному вивченні релігії; сприяння утвердженню принципів толерантності, свободи совісті та релігії; захист інтересів членів Асоціації.
2.2. Виходячи з даної мети Асоціація має такі завдання:
- сприяти підвищенню рівня наукового фаху молодих релігієзнавців;
- сприяти проведенню наукових досліджень членів Асоціації, оприлюдненню їх результатів;
- сприяти співпраці молодих релігієзнавців із національними та міжнародними фондами і асоціаціями, державними, релігійними, освітніми, молодіжними і громадськими організаціями;
- сприяти утвердженню загальнолюдських прав та свобод;
- організовувати просвітницькі лекції, семінари, конференції та інші культурно-просвітницькі заходи, на неприбуткових засадах, для підвищення культурно-освітнього рівня науковців;
- видавати інформаційні та аналітичні матеріали, видання з релігієзнавства та сприяти їх розповсюдженню;
- брати участь у виробленні державної політики у сфері освіти, науки, культури та релігії.

2.3. Для досягнення поставленої мети і розв'язання поставлених завдань Асоціація на неприбуткових засадах має право:
- поширювати інформацію про свою організацію та її діяльність;
- брати участь у творчих, культурно-просвітницьких та громадських заходах;
- співпрацювати з засобами масової інформації, громадськими організаціями та державними установами для виконання статутних завдань;
- представляти та захищати законні інтереси своїх членів у державних установах та громадських організаціях.

2.4. Асоціація має право вступати до міжнародних неурядових організацій, підтримувати прямі міжнародні контакти та відносини, укладати угоди та брати участь у міжнародних заходах, якщо це не суперечить чинному законодавству України та її міжнародним зобов'язанням та угодам.
2.5. Асоціація здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.
2.6. Асоціація та створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

3. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Членство в Асоціації є добровільним. Членство в Асоціації може бути як індивідуальним, так і колективним.
3.2. Членами Асоціації можуть бути громадяни України та громадяни інших держав або особи без громадянства, віком від 14 до 35 років. Особи старше 35 річного віку можуть бути членами Асоціації, проте їх кількість не може перевищувати одну третину загальної кількості.
3.3. Члени Асоціації погоджуються з положеннями цього Статуту та мають дотримуватися його вимог. Членство в Асоціації не виключає членства в інших організаціях.
3.4. Прийом в члени Асоціації здійснюється на підставі заяви, яка подається до Правління Асоціації. Рішення про прийом у члени Асоціації приймається Правлінням Асоціації на черговому засіданні і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість його членів.

3.5. Члени Асоціації мають право:
- вільно брати участь у всіх видах діяльності Асоціації;
- вільно висловлювати свої погляди та відстоювати свою думку;
- обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації;
- отримувати інформацію про діяльність Асоціації.

3.6. Члени Асоціації зобов'язані:
- дотримуватися вимог цього Статуту та сприяти єдності Асоціації;
- поважати права та законні інтереси всіх членів Асоціації;
- брати активну участь у діяльності Асоціації;
- сумлінно виконувати свої обов'язки та доручені завдання;
- сплачувати членські внески, розмір та порядок сплати яких визначається Правлінням Асоціації.

3.7. Членство в Асоціації припиняється:
- при добровільному виході з Асоціації на підставі поданої письмової заяви до Правління Асоціації;
- при виключенні з Асоціації на підставі рішення Правління Асоціації у випадку порушення положень Статуту, підриві авторитету або нанесенні шкоди Асоціації;
- при ліквідації Асоціації.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ.

4.1. Вищим керівним органом Асоціації є Загальні Збори членів Асоціації (далі – Загальні Збори), які скликаються Правлінням Асоціації не рідше, ніж раз на рік.

4.2 У надзвичайних ситуаціях на вимогу Правління або Контрольно-ревізійної комісії Асоціації можуть бути скликані Позачергові Загальні Збори. Також 10 % членів Асоціації мають право вимагати від Правління Асоціації скликання Позачергових Загальних Зборів. У разі, якщо їх вимога не буде виконана, 10 % членів Асоціації мають право самі скликати Позачергові Загальні Збори.

4.3. Загальні Збори:
- вносять зміни, доповнення та затверджують статутні документи Асоціації;
- визначають основний напрям роботи, затверджують план роботи та бюджет;
- реалізують право власності на кошти та майно Асоціації;
- обирають Президента, Віце-президента, членів Правління та Контрольно-ревізійної комісії строком на 1 рік та заслуховують звіти про їх діяльність;
- вирішують питання про припинення діяльності;
- затверджують звіти Правління та Контрольно-ревізійної комісії.

4.4. Загальні збори вважаються правомірними при наявності половини членів Асоціації. Рішення приймаються більшістю присутніх членів на Загальних Зборах, окрім абзаців 1, 3, 5 ст. 4.2., де рішення приймаються ? присутніх членів на Загальних Зборах.

4.5. У період між Загальними Зборами керівним органом є Правління, яке обирається строком на 1 рік, у кількості, яка визначається Загальними Зборами.

4.6. В складі Правління кількість осіб старше 35 років не може перевищувати третину його членів.

4.7. Члени Правління, Президент та Віце-президент представляють Асоціацію у відносинах з державними, громадськими організаціями, установами, фондами, з міжнародними національними організаціями і центрами, вирішують поточні питання, пов'язані з реалізацією програмних цілей і завдань діяльності Асоціації.

4.8. Правління:
- вирішує питання про прийняття та звільнення членів Асоціації;
- приймає рішення про скликання Загальних зборів;
приймає рішення про створення функціональних структур (комісій, секцій та інших форм) Асоціації, виключно для виконання статутних завдань;
- приймає рішення про вступ до інших міжнародних та громадських організацій.

4.8. Засідання Правління Асоціації проводиться не рідше, ніж один раз в квартал. Кворум засідань Правління становить 2/3 всіх її членів. Рішення приймаються більшістю присутніх членів Правління на засіданні Правління.

4.8.1. Правління повинно оновлюватися щороку не менше ніж на третину від свого складу.

4.9. Президент Асоціації:
- скликає засідання Правління та головує на ньому;
- підписує фінансові та інші документи Асоціації;
- відкриває рахунки;
- розглядає та затверджує звіти про роботу Правління Асоціації.

4.10. Президент та Віце-президент обираються Загальними Зборами строком на 1 рік. Президент та Віце-президент можуть бути обраними лише на два строки поспіль і можуть бути повторно обрані через 1 строк.

4.10.1. Віце-президент перебирає на себе всі права та обов'язки Президента Асоціації в тому випадку, коли останній з певних причин не може сам провадити діяльність у межах своїх прав та обов'язків. Такими причинами є: тимчасова втрата можливості виконувати свої обов'язки, перебування у відрядженні.

4.11. Контрольно-ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа членів Асоціації строком на 1 рік. Члени Правління, Президент та Віце-президент, а також інші посадові особи не можуть бути членами Контрольно-ревізійної комісії. В складі Контрольно-ревізійної комісії кількість осіб старше 35 років не може перевищувати третину її членів. Кількість членів Контрольно-ревізійної комісії визначається Загальними Зборами.

4.12. Контрольно-ревізійна комісія:
- обирає Голову Контрольно-ревізійної комісії і інформує про це Правління Асоціації;
- здійснює контроль за дотриманням Статуту, формуванням та використанням власності Асоціації, виконанням рішень Загальних Зборів та Правління Асоціації;
- перевіряє роботу з листами, пропозиціями та заявами членів Асоціації;
- має повноваження на аудит та перевірку діяльності Правління, Президента та Віце-президента Асоціації; розгляд та складання висновків по річних звітах та балансах, підготовлених Правлінням Асоціації.
- підзвітна Загальним зборам Асоціації.

4.13. Контрольно-ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам Асоціації.

5. МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Майно та кошти Асоціації належать їй на правах власності.

5.2. Асоціація може мати у власності на неприбуткових засадах будівлі, споруди, житловий фонд, обладнання, транспорт, грошові кошти та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, що передбачена цим Статутом.

5.3. Джерелами формування коштів та іншого майна Асоціації є:
- членські внески;
- добровільні внески та пожертви від фізичних та юридичних осіб, в тому числі іноземних;
- фінанси залучені від вітчизняних та іноземних фондів, установ та фізичних осіб на виконання програм та проектів.

5.4. Грошові та матеріальні кошти Асоціації використовуються для виконання статутних завдань.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

6.1. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації затверджуються рішенням Загальних зборів Асоціації та у п'ятиденний строк доводяться до відома органу, який провів реєстрацію.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

7.1. Припинення діяльності Асоціації відбувається шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

7.2. Реорганізація Асоціації здійснюється відповідно до рішення Загальних Зборів Асоціації. При ліквідації майно та кошти Асоціації передаються правонаступнику.

7.3. Ліквідація Асоціації здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Асоціації або за рішенням суду.

7.4. При ліквідації Асоціації кошти та майно не можуть перерозподілятися між членами Асоціації. У разі ліквідації Асоціації, яка є неприбутковою організацією її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до бюджету у встановленому чинним законодавством порядку.

7.5. Діяльність Асоціації вважається припиненою після всіх розрахунків та внесення відповідних відомостей до єдиного реєстру об'єднань громадян у порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.6. Ліквідація Асоціації проводиться призначеною Загальними Зборами Ліквідаційною комісією. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним Зборам для затвердження.